Nepali Alphabet : A In a birdma


Alphabet (वर्णमाला)

Nepali Alphabet consists of 36 Consonants and 13 Vowels. In Grammar school, just 12 vowels used to be primarily taught however. The twelth vowel – अँ (चन्द्रबिन्दु) is in use since long time but not given a status as a member of the 12 member vowels’ group. I have added it as the the twelvth member after अं (अनुस्वर) vowels are added considering the usage of the vowels. They are as follow –

Vowels (स्वर)

अं अँ अ:

Half Consonants (हलन्त)

 

 

क् ख् ग् घ् ङ् च् छ् ज् झ् ञ् ट् ठ् ड् ढ् ण् त् थ् द्
ध् न् प् फ् ब् भ् म् य् र् ल् व् श् ष् स् ह् क्ष् त्र् ज्ञ्

Consonants (व्यंजन)

Unlike English, German or many other European languages, all Nepalese Consonansts are formed by additing the first vowel to all Half Letters from behind like suffixes do. For example –
क्+=क         ख्+=ख्         ग्+=ग         ज्ञ्+=ज्ञ

क 
क्ष त्र ज्ञ

Combination of Consonants with Vowels (बाह्रखरी)
The maximum number of such combinations would be 468.

 

 

 

का कि की कु कू के कै को कौ कं कँ क:
खा खि खी खु खू खे खै खो खौ खं खँ ख:
गा गि गी गु गू गे गै गो गौ गं गँ ग:
घा घि घी घु घू घे घै घो घौ घं घँ घ:
ङा ङि ङी ङु ङू ङे ङै ङो ङौ ङं ङँ ङ:
चा चि ची चु चू चे चै चो चौ चं चँ च:
छा छि छी छु छू छे छै छो छौ छं छँ छ:
जा जि जी जु जू जे जै जो जौ जं जँ ज:
झा झि झी झु झू झे झै झो झौ झं झँ झ:
ञा ञि ञी ञु ञू ञे ञै ञो ञौ ञं ञँ ञ:
टा टि टी टु टू टे टै टो टौ टं टँ ट:
ठा ठि ठी ठु ठू ठे ठै ठो ठौ ठं ठँ ठ:
डा डि डी डु डू डे डै डो डौ डं डँ ड:
ढा ढि ढी ढु ढू ढे ढै ढो ढौ ढं ढँ ढ:
णा णि णी णु णू णे णै णो णौ णं णँ ण:
ता ति ती तु तू ते तै तो तौ तं तँ त:
था थि थी थु थू थे थै थो थौ थं थँ थ:
दा दि दी दु दू दे दै दो दौ दं दँ द:
धा धि धी धु धू धे धै धो धौ धं धँ ध:
ना नि नी नु नू ने नै नो नौ नं नँ न:
पा पि पी पु पू पे पै पो पौ पं पँ प:
फा फि फी फु फू फे फै फो फौ फं फँ फ:
फा फि फी फु फू फे फै फो फौ फं फँ फ:
बा बि बी बु बू बे बै बो बौ बं बँ ब:
भा भि भी भु भू भे भै भो भौ भं भँ भ:
मा मि मी मु मू मे मै मो मौ मं मँ म:
या यि यी यु यू ये यै यो यौ यं यँ य:
रा रि री रु रू रे रै रो रौ रं रँ र:
ला लि ली लु लू ले लै लो लौ लं लँ ल:
वा वि वी वु वू वे वै वो वौ वं वँ व:
शा शि शी शु शू शे शै शो शौ शं शँ श:
षा षि षी षु षू षे षै षो षौ षं षँ ष:
सा सि सी सु सू से सै सो सौ सं सँ स:
हा हि ही हु हू हे है हो हौ हं हँ ह:
क्ष क्षा क्षि क्षी क्षु क्षू क्षे क्षै क्षो क्षौ क्षं क्षँ क्ष:
ज्ञ ज्ञा ज्ञि ज्ञी ज्ञु ज्ञू ज्ञे ज्ञै ज्ञो ज्ञौ ज्ञं ज्ञँ ज्ञ:

 Combinations of a Half Consonants with another Full Consonant

क्क क्ख क्ग क्घ क्ङ क्च क्छ क्ज क्झ क्ञ क्ट क्ठ क्ड क्ढ क्ण क्त(क्त) क्थ क्द क्ध क्न क्प क्फ क्ब क्भ क्म क्य क्र क्ल क्व क्श (क्+ष=क्ष) क्स क्ह क्क्ष क्त्र क्ज्ञ

ख्क ख्ख ख्ग ख्घ ख्ङ ख्च ख्छ ख्ज ख्झ ख्ञ ख्ट ख्ठ ख्ड ख्ढ ख्ण ख्त ख्थ ख्द ख्ध ख्न ख्प ख्फ ख्ब ख्भ ख्म ख्य ख्र ख्ल ख्व ख्श ख्ष ख्स ख्ह ख्क्ष ख्त्र ख्ज्ञ

ग्क ग्ख ग्ग ग्घ ग्ङ ग्च ग्छ ग्ज ग्झ ज्ञ ग्ट ग्ठ ग्ड ग्ढ ग्ण ग्त ग्थ ग्द ग्ध ग्न ग्प ग्फ ग्ब ग्भ ग्म ग्य ग्र ग्ल ग्व ग्श ग्ष ग्स ग्ह ग्क्ष ग्त्र ग्ज्ञ

घ्क घ्ख घ्ग घ्घ घ्ङ घ्च घ्छ घ्ज घ्झ घ्ञ घ्ट घ्ठ घ्ड घ्ढ घ्ण घ्त घ्थ घ्द घ्ध घ्न घ्प घ्फ घ्ब घ्भ घ्म घ्य घ्र घ्ल घ्व घ्श घ्ष घ्स घ्ह घ्क्ष घ्त्र घ्ज्ञ

ङ्क ङ्ख ङ्ग ङ्घ ङ्ङ ङ्च ङ्छ ङ्ज ङ्झ ङ्ञ ङ्ट ङ्ठ ङ्ड ङ्ढ ङ्ण ङ्त ङ्थ ङ्द ङ्ध ङ्न ङ्प ङ्फ ङ्ब ङ्भ ङ्म ङ्य ङ्र ङ्ल ङ्व ङ्श ङ्ष ङ्स ङ्ह ङ्क्ष ङ्त्र ङ्ज्ञ

च्क च्ख च्ग च्घ च्ङ च्च च्छ च्ज च्झ च्ञ च्ट च्ठ च्ड च्ढ च्ण च्त च्थ च्द च्ध च्न च्प च्फ च्ब च्भ च्म च्य च्र च्ल च्व च्श च्ष च्स च्ह च्क्ष च्त्र च्ज्ञ

छ्क छ्ख छ्ग छ्घ छ्ङ छ्च छ्छ छ्ज छ्झ छ्ञ छ्ट छ्ठ छ्ड छ्ढ छ्ण छ्त छ्थ छ्द छ्ध छ्न छ्प छ्फ छ्ब छ्भ छ्म छ्य छ्र छ्ल छ्व छ्श छ्ष छ्स छ्ह छ्क्ष छ्त्र छ्ज्ञ

ज्क ज्ख ज्ग ज्घ ज्ङ ज्च ज्छ ज्ज ज्झ ज्ञ ज्ट ज्ठ ज्ड ज्ढ ज्ण ज्त ज्थ ज्द ज्ध ज्न ज्प ज्फ ज्ब ज्भ ज्म ज्य ज्र ज्ल ज्व ज्श ज्ष ज्स ज्ह ज्क्ष ज्त्र ज्ज्ञ

क्ष्क क्ष्ख क्ष्ग क्ष्घ क्ष्ङ क्ष्च क्ष्छ क्ष्ज क्ष्झ क्ष्ञ क्ष्ट क्ष्ठ क्ष्ड क्ष्ढ क्ष्ण क्ष्त क्ष्थ क्ष्द क्ष्ध क्ष्न क्ष्प क्ष्फ क्ष्ब क्ष्भ क्ष्म क्ष्य क्ष्र क्ष्ल क्ष्व क्ष्श  क्ष्ष क्ष्स क्ष्ह क्ष्क्ष क्ष्त्र क्ष्ज्ञ

Numbers (Numbers)

 

o
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

You may copy the letters or the combinations of the letters from this page and paste anywhere you need and resize them too.

 

 

~ by wienmandu on October 7, 2008.

6 Responses to “Nepali Alphabet : A In a birdma”

 1. Learning Nepali language is a great joy.
  Visit my site too for playing flash games as well as watching youtube videos.

 2. Namaste! Love your site. I have worked with Ghurkas for a number of years and love the culture. I got invited to a New Year party it was great with all the dancing! I’m trying to find a translation of my Fiancee’s name so I can have it tattooed, she is called Karen. Could you help please? Keep up the good work!

  Wienmandu: Thank you Jeffers for loving my site. Karen is written in Nepali as कारेन

 3. Your site is very interesting. My grandmother was born and raised in Nepal and I am looking for the translation of my name in Nepali. My name is Julianna. Could you please help me with this. Thank you.

  Wienmandu : Thanks for finding it interesting. I guess you need your name transliterated. If it is so, then I have already sent it to your mail. Good Luck.

 4. धन्यवाद धेरै धेरै कि मैले नेपाली मा लेखन सिके

 5. ञुदे मिस्सेस् ळुन
  can you plese give me a translation?! i’ve searched it for the past 2 days without results! thank you!

 6. yo bay typ hudaena nepali ma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: